privacyverklaring praktijk BO – Op zoek naar jezelf

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijk voor verwerking van gegevens ben ik, Bo Handels. Ik ben de eigenaar van Praktijk BO – Op zoek naar jezelf gevestigd te Brunssum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85340987.

Praktijk BO – Op zoek naar jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hoe ik dat doe staat beschreven in deze privacyverklaring.

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt, ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

verwerking persoonsgegevens

Praktijk BO – Op zoek naar jezelf gebruikt jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

overige persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

beveiliging

Praktijk BO – Op zoek naar jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: opzoeknaarjezelf@praktijkbo.nl.

bewaartermijnen

Praktijk BO – Op zoek naar jezelf bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

rechten betrokkenen

Praktijk BO – Op zoek naar jezelf respecteert jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij opnemen: opzoeknaarjezelf@praktijkbo.nl